Blog

Zlepšování návrhu větrné turbíny

 

VÄ›trné turbíny musí obstát v drsných vnitÅ™ních i vnÄ›jších podmínkách vÄetnÄ› teplotních a povÄ›trnostních výkyvů, turbulencí způsobených poryvy vÄ›tru, kolísání otáÄek rotoru Äi opakovaných zábÄ›rů lopatek. Odolnost je pro souÄásti tvoÅ™ící turbínu zásadním kritériem. Dokonce i ty nejmenší složky, jako je tÄ›snÄ›ní, musí snášet zmÄ›ny tlaku a teploty a zároveň minimalizovat úÄinky tÅ™ení a opotÅ™ebení uvnitÅ™ gondoly.

UtÄ›snÄ›ní a ochrana Äástí turbíny je maliÄkost – ovšem důležitá. PÅ™i výbÄ›ru produktu by mÄ›li konstruktéÅ™i poÄítat s materiály, které nabízejí osvÄ›dÄenou schopnost odolávat nároÄným podmínkám uvnitÅ™ vÄ›trných turbín.

• TÅ™ení a opotÅ™ebení PÅ™i použití v zaÅ™ízeních zajišÅ¥ujících natáÄení listů a dalších podobných zaÅ™ízeních musí tÄ›snÄ›ní umožňovat urÄitou úroveň pohyblivosti. Vzhledem k tomu, že se listy nesÄetnÄ›krát otáÄejí, musí být tÄ›snÄ›ní navrženo a zkonstruováno tak, aby odolávalo opotÅ™ebení vyplývajícímu z nepÅ™etržitého provozu

• Kompatibilita s chemickými látkami a médii Pro správnou ochranu je důležité zvolit tÄ›snicí materiál, který vykazuje chemickou kompatibilitu s mazivy, jež se v turbínÄ› běžnÄ› používají.

• Kontaktní napÄ›tí ObrábÄ›ná tÄ›snÄ›ní o velkém průmÄ›ru nemají žádné svary, a proto vytváÅ™í stálý kontaktní tlak podél celého průmÄ›ru tÄ›snicí chlopnÄ›.

• Doba použitelnosti Kombinace stabilního tÄ›snicího materiálu se správným návrhem tÄ›snÄ›ní pomáhá vylouÄit situace, kdy je nutná oprava. Pokud mají být náhradní tÄ›snÄ›ní uchovávána po delší dobu, mÄ›la by být tato skuteÄnost uvedena ve specifikacích tÄ›snÄ›ní.• Teplotní stabilita V místech s pÅ™íliš vysokou teplotou okolního prostÅ™edí, napÅ™. v pÅ™evodovce turbíny, je důležité používat tÄ›snÄ›ní, které poskytuje ochranu a tepelnou stabilitu.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?