Blog

Funkce uzavřené smyčky v lékařské elektronice

 

Ve svÄ›tÄ› lékaÅ™ské elektroniky se za nejvÄ›tší průlom oznaÄuje funkce uzavÅ™ené smyÄky. Tento technologický milník pomohl konstruktérům zaÅ™ízení dosáhnout nové úrovnÄ› výkonů aktivních implantovatelných zaÅ™ízení a zmÄ›nil možnosti ve tÅ™ech důležitých oblastech: úspora energie (stimulace podle potÅ™eby na základÄ› neurální zpÄ›tné vazby), lepší úÄinnost léÄby pacientů (úprava terapie na základÄ› zmÄ›n stavu pacienta) a lepší nástroje k získávání zpÄ›tné vazby (bezdrátové pÅ™edávání informací lékařům v reálném Äase).

ZaÅ™ízení s uzavÅ™enou smyÄkou, napÅ™íklad zaÅ™ízení používaná k ovládání epilepsie, využívají implantovatelná pole elektrod a zesilovaÄů pro záznam elektrických signálů. Tyto signály lze využít k pÅ™edvídání záchvatů, a dokonce k aplikaci preventivní elektrické stimulace dÅ™íve, než k nim dojde.

Funkce uzavÅ™ené smyÄky v aktivních implantovatelných zaÅ™ízeních vyžaduje optimální spotÅ™ebu energie a izolaci signálu, což do velké míry závisí na výkonu elektrických kontaktů a kontaktních systémů používaných k pÅ™ipojení elektrod k bateriím a elektronice.

Vysoce vodivé a prostorovÄ› nenároÄné komponenty, jako jsou elektrický kontakt Bal Conn a implantovatelný kontaktní systém SYGNUS nabízené spoleÄností Bal Seal Engineering, umožňují splnit pokroÄilé požadavky na pÅ™ipojovací pole a izolaci signálu v polích s uzavÅ™enou smyÄkou a velkým poÄtem konektorů.

 

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

© 2023 Bal Seal Engineering. All Rights Reserved.

Custom components that drive tomorrow’s technologies.

Log in with your credentials

Forgot your details?